ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    สำหรับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Administration of Faculty of Education Srinakharinwirot University) ตั้งอยู่ที่อาคาร 12  ชั้น 3  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซอยสุขุมวิท 23  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110     URL  :  http://cms.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5089  e-mail edu@swu.ac.th    ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  โดยให้คณาจารย์ทุกคนและนิสิตมีส่วนร่วม  มีการจัดทำ SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคของการดำเนินงานภาควิชาฯ  ทำให้สามารถกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยแผนงานด้านการเรียนการสอน  ด้านงานวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานของภาควิชาฯให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปรัชญา
     การบริหารศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้

ปณิธาน
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  ให้เป็นผู้นำทางการศึกษาและผู้นำทางการบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพ มีความรู้ความสามารถและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

วิสัยทัศน์
    ภาควิชาการบริหารการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุกระดับ มีบทบาทเป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

พันธกิจ   
     1. ผลิตผู้บริหารการศึกษา ที่เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เปี่ยมด้วยความสามารถทางปัญญาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความใฝ่รู้ ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้มีสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสังคม
    2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติและมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
    3. พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
    5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และการวิจัย

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสนองตอบความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
    2. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นนักวิชาการ และเป็นนักวิจัยทางการบริหารการศึกษา
    3. เพื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา
    4. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย โดยนำมาประยุกต์ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ
    5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของภาควิชาการบริหารการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
    1. การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
    2. คณาจารย์จัดทำตำราประกอบการสอนและงานวิจัยตลอดจนร่วมกันพัฒนาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรียนการสอน   
    3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า สถาบันการศึกษาทางการบริหารการศึกษา  และสถาบันอื่น  ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ
    4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของภาควิชาอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์และสะดวกต่อการใช้งาน
    5. การจัดบริการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  เพื่อนำไปสู่การจัดการและแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาของระบบการศึกษาไทย
    6. คณาจารย์ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาดูงานและร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
   
 นโยบาย
     เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงได้กำหนดนโยบาย  ดังนี้
    1. พัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วิทยาการและเทคโนโลยี
    2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
    3. สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ และการวิจัยของคณาจารย์  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  และการนำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
    4. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์และนิสิตได้เสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สังคม
    5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
    6. ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย โดยร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในการดำเนินงาน