ภาควิชาการบริหารการศึกษา เมื่อเริ่มแรกรับผิดชอบหลักสูตร 2 ระดับ คือ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  เมื่อเริ่มแรกรับผิดชอบหลักสูตร  2 ระดับ  คือ

1. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา และต่อมาปรับปรุงรูปแบบเป็นวิชาโทเท่านั้น ทั้งนี้บริการให้กับนิสิตวิชาเอกประถมและมัธยมศึกษา และต่อมาได้ยกเลิกหลักสูตรระดับปริญญาตรี

2. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้บริหาร  การศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น ผู้ริเริ่มคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรณ์ ศรีพหล  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาในขณะนั้น (ประมาณปี พ.ศ.2516)  และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ  ต่อมาได้ขยายการบริการสู่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยจัดสอนภาคพิเศษเฉพาะเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการแก่นิสิตภาคปกติ เป็นรุ่นที่ 36 และนิสิตภาคพิเศษเป็นรุ่นที่ 24
   
    ต่อมา  รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาเอก โดยประสานงานกับ The Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada. เริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเปิดรับปีเว้นปี  ขณะนี้มีนิสิตปริญญาเอก เป็นรุ่นที่ 10
   
    นอกเหนือจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ภาควิชาบริหารการศึกษายังให้บริการทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง  2  แห่ง  ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน     ด้านการเรียนการสอน  โดยมีนิสิตเรียนที่องครักษ์  จำนวน  6  รุ่น  และเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำนวน  5  รุ่น