ภาควิชาการบริหารการศึกษา เมื่อเริ่มแรกดำเนินการรับผิดชอบหลักสูตร 2 ระดับ คือ

    1. ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา และต่อมาปรับปรุงรูปแบบเป็น วิชาโทเท่านั้น ทั้งนี้บริการให้กับนิสิตวิชาเอกประถมและมัธยมศึกษา และต่อมาได้ยกเลิกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
    2. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีศักยภาพในการบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น ผู้ริเริ่มคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภรณ์ ศรีพหล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาในขณะนั้น (ประมาณปี พ.ศ.2516) และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ   ต่อมาได้ขยายการบริการสู่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยจัดสอนภาคพิเศษเฉพาะเย็นวันศุกร์และวันเสาร์ ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาเอก โดยประสานงานกับ The Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada.   เริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาเอก  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2529  โดยเปิดรับปีเว้นปี  

    นอกเหนือจากการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ภาควิชาบริหารการศึกษายังให้บริการทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง  2  แห่ง ซึ่งภาควิชาการบริหารการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน  โดยมีนิสิตเรียนที่องครักษ์  จำนวน  6  รุ่น  และเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำนวน  5  รุ่น  


     ปัจจุบันภาควิชาการบริหารการศึกษา  เปิดสอนและรับผิดชอบหลักสูตร  2 ระดับ คือ ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ได้แก่
    
     1. ระดับปริญญาเอกมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษา) แขนงวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการแก่นิสิตระดับปริญญาเอกเป็นรุ่นที่  12
     2.  ระดับปริญญาโทมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการแก่นิสิตภาคปกติ เป็นรุ่นที่ 35 และนิสิตภาคพิเศษเป็นรุ่นที่ 22