หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >> Click

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education Program in Educational Administration and Management

ชื่อเต็ม (ไทย) : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ชื่อย่อ(ไทย) : กศ. ด. (การบริหารและการจัดการการศึกษา)
 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Administration and Management)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ed. D. (Educational Administration and Management)
 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิต
ดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารและการจัดการการศึกษา โดยแบ่งเป็นแขนงวิชาดังนี้
1. แขนงวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
2. แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
3. แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา (Vocational Education Administration)
4. แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Lifelong Education Administration for Human Resource Development)
 
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ภาษาไทย และเอกสารตําราที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
การศึกษา ระบุแขนงวิชาในวงเล็บตอนท้ายชื่อสาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งมี 4 แขนงวิชาคือ
แขนงวิชาการบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา
แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา
และแขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

>> ผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ<<