1. ผลิตผู้บริหารการศึกษา ที่เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เปี่ยมด้วยความสามารถทางปัญญาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความใฝ่รู้ ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นผู้มีสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสังคม
    2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติและมีงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้
    3. พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
    5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร และการวิจัย