ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  ให้เป็นผู้นำทางการศึกษาและผู้นำทางการบริหารการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพ มีความรู้ความสามารถและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง