ผลงานวิจัยดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ