เป็นวารสารได้ตีพิมพ์เผยเเพร่องค์ความรู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที ปกวารสาร   ปีที่พิมพ์   ลำดับที ปกวารสาร   ปีที่พิมพ์
             
1

  ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม 2545
  ISSN 1685-2257
 

  7   ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 มกราคม - เมษายน 2546
  ISSN 1685-2257
2   ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2545
  ISSN 1685-2257
  8   ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 มิถุนายน - กันยายน 2550
  ISSN 1685-2257
3   ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - พฤศจิกายน 2545
  ISSN 1685-2257
  9   ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2550 - มิถุนายน 2551
  ISSN 1685-2257
4   ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 มกราคม - เมษายน 2546
  ISSN 1685-2257
  10   ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 กรกฏาคม 2551 - ธันวาคม2551
  ISSN 1685-2257
5   ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - สิงหาคม 2546
  ISSN 1685-2257
  11   ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2552 - ธันวาคม 2552
  ISSN 1685-2257
6   ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 กันยายน - ธันวาคม 2546
  ISSN 1685-2257
  12   ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2551 - มิถุนายน 2553
  ISSN 1685-2257