ภาควิชาการบริหารการศึกษา ได้กำหนดโครงสร้างการบริหาร ดังนี้