รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554

อ่านรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >>Click

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Master of Education Program in Educational Administration and Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย     ชื่อเต็ม: การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ชื่อย่อ : กศ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Education (Educational Administration and Management)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Educational Administration and Management)

วิชาเอก/แขนงวิชา
หลักสูตรการ ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารและการจัดการการศึกษา โดยแบ่งเป็นแขนงวิชาดังนี้
1. แขนงวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)
2. แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
3. แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา (Vocational Education Administration)
4. แขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Lifelong Education Administration  for Human Resource Development)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการ ศึกษา ได้รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ระบุแขนงวิชาในวงเล็บต่อท้ายชื่อสาขาวิชาในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งมี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการบริหารการศึกษา   แขนงวิชาการบริหารการอุดมศึกษา แขนงวิชาการบริหารการอาชีวศึกษา และแขนงวิชาการบริหารการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์