การบริหารศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารการศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและช่วยให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้