ภาควิชาการบริหารการศึกษา มีคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์การสอน เเละมีความรู้ความสามารถที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นิสิต อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลำดับที่ รายชื่อคณาจารย์ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา
1  ดร.สมชาย เทพแสง หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา   - ค.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
2 ผศ.ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์
อาจารย์ประจำ
  - ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - M.Ed. (Educational Administration) Tarleton State University,U.S.A.
  - Ph.D. (Adult & Cont. Ed./Adm. Ed.) University
    Of North Texas, U.S.A.
 
3 ร.อ. ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ อาจารย์ประจำ   - สบ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 -  กศป.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
4 ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ประจำ   - ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) วิทยาลัยครูมหาสารคาม
  - กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
5 ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ อาจารย์ประจำ

  - กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน)
  - กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
  - กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล อาจารย์ประจำ   - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวัดประเมินและบริหารโครงการ)
    มหาวิทยา ลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - คม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - คด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - Certificate "The Viennese Model of Psychoanalytic Education        
    Counseling: Theory and Practice" (Depart of Education, University
    of Vienna, Austria)
  - Certificate "visiting scholar for Academic and research training "
    (College of Education, Illinois State University, USA)