ภาควิชาการบริหารการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุกระดับ มีบทบาทเป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากล สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา