การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

26

ขอเเสดงความยินดีกับ นักบิน นักบินผู้ช่วย วิทยากรฝ่ายวิชาการด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล หัวหน้าพนักงานขนสัมภาระ วิศวกรผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องบินในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบิน เเละ หัวหน้าวิศวกรผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องบินในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบิน บริษัท ไทย แอร์ เอเชีย จํากัด ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรมและชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์ (Developing innovative training and learning packages to increase flight instructor rating) ทีมวิทยากรเเละคณะผู้วิจัย โดย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ดร.วรินทร โพนน้อย ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เเละเครือข่ายวิจัยเครือข่ายภาคกลางตอนบน เเละได้มีการจัดฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งเเต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2557 ณ ที่ทำการบริษัทไทยเเอร์ เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว