การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

24

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเทาแดงบริหารการศึกษา” 17 มกราคม 2558 คณะกรรมการจัดงานศิษย์เก่าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว กำหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าเทาแดงบริหารการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา” โดยท่านสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อาคาร 24) ชั้น 2 มศว เป็นการให้บริการทางวิชาการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด และในช่วงเย็นเวลา 17.00 – 22.00 น. ร่วมกิจกรรม “คืนสู่เหย้าเทาแดง น้อมคารวะบูชาครู” ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02 378 8000 ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศวทุกท่าน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันติดต่อสำรองที่นั่งหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร อนุสภา โทร 094 550 0406
Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว