การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

14
ด้วยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ความรู้ในเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนองานวิจัยการบริหารการศึกษาของนิสิตสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การนำเสนองานวิจัยที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 31) ชั้น 13 ห้อง 1301, 1302 และ 1303
จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิริพร อนุสภา โทร. 094-5500406
Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว