การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

28

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ก.ค.ศ. ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการใช้สถานที่เเละสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดสอบภาค ก เเละ ข รอบที่ 2 รวมถึงการประเมินสมรรถนะในภาค ค ซึ่งในการดำเนินการนั้น ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยคณะกรรมการเเละผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานทั้งนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว
Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว