การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา


ข่าวทั่วไป

NO Image:
28


ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ก.ค.ศ. ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการใช้สถานที่เเละสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดสอบภาค ก เเละ ข รอบที่ 2 รวมถึงการประเมินสมรรถนะในภาค ค ซึ่งในการดำเนินการนั้น ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยคณะกรรมการเเละผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานทั้งนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
25วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอก 2 ท่าน คือ นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และนายวิริยะ โภคาพันธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิชาการ The ELGIC 2014 International Conference “Education and Leadership in Glocalization” Phuket ,Thailand. ซึ่งได้นำเสนองานวิจัย 3 เรื่อง คือ
1) Jaruwan Ployduangrat. (2014) Factors Affecting Servant leadership of Basic School Teachers in Thailand.

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23

มศว เป็นเจ้าภาพ งานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 35 มศว 19-20 เมษายน 56ความภูมิใจ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของการจัดงานในฐานะเจ้าภาพงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 35

* ขอบคุณสมาคมฯ ศ.ดร.ธีระ รศ.ดร.สมาน ผศ.ดร.ทศพล ดร.พรรณี ที่สนับสนุนจนได้เป็นเจ้าภาพ

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมงานการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24-25 มกราคม 2557
ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24-25 มกราคม 2557

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว