การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

Entries for 'Siripen Pilakhun'

03

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Educational Leadership and Globalization : Theory Research and Prctice โดย ได้เชิญ Professor Dr.Jeffrey S. Brooks Professor of Educational Leadership and Chair, Department of Leadership & Counseling University of Idaho มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
23

มศว เป็นเจ้าภาพ งานบริหารสัมพันธ์ครั้งที่ 35 มศว 19-20 เมษายน 56ความภูมิใจ ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งของการจัดงานในฐานะเจ้าภาพงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 35

* ขอบคุณสมาคมฯ ศ.ดร.ธีระ รศ.ดร.สมาน ผศ.ดร.ทศพล ดร.พรรณี ที่สนับสนุนจนได้เป็นเจ้าภาพ

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
27

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมงานการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 24-25 มกราคม 2557
ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24-25 มกราคม 2557

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว