การบริหารเเละการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพบนฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ
นำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดเเละพัฒนาการศึกษาทุกระดับเเละทุกระบบตามบริบทของสังคม

การบริหารเเละการจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์เเละศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ เเละฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเเนวคิด ทฤษฎี เเละหลักการสำคัญของการบริหารเเละการพัฒนาการจัดการศึกษา องค์ประกอบต่างๆ ของงานบริหาร กาวิจัยทางการบริหารเเละการจัดการการศึกษา ตลอดจนปัจจัยสภาพเเวดล้อมที่ส่งผลเเละเกี่ยวข้อง
กับการจัดเเละดำเนินงานการศึกษาให้มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารเเละบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพต่อไป


ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศภาควิชา

14
ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ
ด้วยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ความรู้ในเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา” ส่วนในภาคบ่าย เป็นการนำเสนองานวิจัยการบริหารการศึกษาของนิสิตสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การนำเสนองานวิจัยที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 31) ชั้น 13 ห้อง 1301, 1302 และ 1303
จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิริพร อนุสภา โทร. 094-5500406

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
24

ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเทาแดงบริหารการศึกษา” 17 มกราคม 2558 คณะกรรมการจัดงานศิษย์เก่าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว กำหนดจัดงาน “คืนสู่เหย้าเทาแดงบริหารการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
28


ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ก.ค.ศ. ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการใช้สถานที่เเละสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดสอบภาค ก เเละ ข รอบที่ 2 รวมถึงการประเมินสมรรถนะในภาค ค ซึ่งในการดำเนินการนั้น ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยคณะกรรมการเเละผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานทั้งนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
26

ขอเเสดงความยินดีกับ นักบิน นักบินผู้ช่วย วิทยากรฝ่ายวิชาการด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล หัวหน้าพนักงานขนสัมภาระ วิศวกรผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องบินในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบิน เเละ หัวหน้าวิศวกรผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเครื่องบินในขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบิน บริษัท ไทย แอร์ เอเชีย จํากัด ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการฝึกอบรมและชุดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยครูการบินพาณิชย์

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
03

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Educational Leadership and Globalization : Theory Research and Prctice โดย ได้เชิญ Professor Dr.Jeffrey S. Brooks Professor of Educational Leadership and Chair, Department of Leadership & Counseling University of Idaho มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
The 2013 Nebula

Gallery

ภาพถ่ายกิจกรรมของภาควิชา
Perfection is in our nature.

ประชุมวิชาการ

ข่าวการประชุมวิชาการ อบรม สัมมนาวิชาการ
รอบรั้ว มศว

รอบรั้ว มศว

ข่าวน่าสนใจใน มศว